Recent toegevoegde artikel(en)
 • Product
 • Aantal
 • Prijs
 1. Er bevinden zich geen producten in je winkelwagen
Wijzig winkelwagen
Eindtotaal 0.-
Subtotaal (inclusief BTW) 0.-
BTW (%) 0.-

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Formido kluspasprogramma (“de kluspas”) eigendom van Formido Bouwmarkten B.V. (“Formido”),  gevestigd en kantoorhoudende te (3861 MA) Nijkerk aan de Watergoorweg 65. De Algemene Voorwaarden van de Doe-Het-Zelf Branche zijn van toepassing op het Formido kluspasprogramma voor zover daar in deze algemene voorwaarden niet van wordt afgeweken.

 

Definities

De Klant: Klant(en) van Formido, waaronder zowel consumenten als bedrijven worden verstaan die deelnemen aan het Formido kluspasprogramma.

 

 

 1. Formido biedt De Klant de mogelijkheid met de Formido kluspas bij alle Formido vestigingen voordelen te behalen.
 2. Formido kan om haar bewegende redenen zonder nadere toelichting deelname van De Klant aan het Formido kluspasprogramma weigeren of beëindigen
 3. De kluspas wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting verstrekt en kan worden aangevraagd door ieder natuurlijk persoon vanaf 18 jaar en ouder, alsmede door rechtspersonen. Bij het aanvragen van de kluspas heeft u kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en door gebruikmaking van de kluspas geeft u te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De kluspas is te verkrijgen in de Formido-winkels of aan te vragen via de website formido.nl/kluspas. Het gebruik van de kluspas is strikt persoonlijk. Zowel bij het online aanvragen als bij de aanvraag in de betreffende Formido-winkel, ontvangt u een welkomstpakket met daarin een welkomstbrief (hierna: de ‘welkomstbrief’). U kunt de kluspas direct na ontvangst gebruiken om punten te sparen, echter om de spaarpunten te kunnen verzilveren, dient u de kluspas te registreren.
 4. U kunt uw Formido kluspas online activeren doormiddel van het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Formido. Indien u niet beschikt over internet, kunt u eveneens uw kluspas activeren door de zogenaamde activatiekaart die aan de welkomstbrief vast zit, volledig in te vullen en deze in te sturen. Bij gebreke hieraan behoudt Formido zich het recht voor om de aanvraag dan wel de activatie van de kluspas niet te honoreren. Als houder van de kluspas, verplicht u zich ertoe om Formido in te lichten over elke wijziging die optreedt in de eerder door u aan Formido verstrekte informatie. Door middel van het registreren gaat u akkoord met het gebruik door Formido Bouwmarkten B.V.  van de door u ingevulde gegevens om u te informeren over aanbiedingen en andere commerciële activiteiten. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 5. Spaarpunten worden berekend aan de hand van het netto kassabedrag, dus het aankoopbedrag minus eventuele kortingen en/of kortingsbonnen. Voor het toekennen van de punten wordt het eindbedrag naar beneden toe afgerond. Er worden alleen hele punten verstrekt (bijvoorbeeld bij betaling van € 22,50 ontvangt u 22 punten). Bij het retourneren van een aankoop heeft Formido het recht de bij die aankoop ontvangen spaarpunten terug te boeken. Indien het puntenaantal bij terugboeken onvoldoende is dan zal de waarde van het tekort in mindering worden gebracht op het retour te ontvangen bedrag. Hiervoor wordt € 0,01 per punt berekend.
 6. De Formido kluspas is geldig in alle Formido-winkels in Nederland. Vanaf 100 gespaarde punten kunt u de punten verzilveren. Bij het inwisselen van 100 punten ontvangt u € 1.- korting. Heeft u meer dan 250 punten gespaard dan kunt u extra punten verzilveren voor korting. Ieder extra ingeleverd punt geeft recht op € 0,01 aan korting. Het is niet mogelijk om minder dan 100 punten in te leveren. Om gebruik te maken van de voordelen van de kluspas dient u de pas te tonen voordat de aankopen worden afgerekend. De punten kunnen nimmer worden omgewisseld tegen contant geld, slechts enkel als korting op aankopen. Gespaarde punten vervallen na drie jaar, gerekend vanaf de datum van uitgifte. De kluspas kan in geen enkel geval worden aangewend als krediet- of garantiekaart.
 7. De kluspas wordt inactief als deze gedurende een periode van drie jaar niet is gebruikt. Dat houdt in dat de kluspas niet in een winkel is gescand of niet in de webshop is gebruikt. In dat geval komen de spaarpunten te vervallen en worden de klantgegevens die gekoppeld zijn aan de kluspas uit het bestand verwijderd.
 8. De aan het Formido kluspasprogramma verbonden voordelen en spaarpunten kunnen niet worden ingewisseld voor geld of een andere soort cadeaukaart of kortingskaart.
 9. De Formido kluspas is niet te combineren met eventuele personeelskortingspassen. Artikelen die wettelijk zijn uitgesloten van deelname aan spaarsystemen zoals: cadeaubonnen, tabakswaren, boeken, geneesmiddelen, postzegels, loten, waardebonnen, strippenkaarten, beltegoeden, toegangskaarten, slijterij artikelen  en babyvoeding vallen buiten het Formido kluspasprogramma. Ook borg en bezorgkosten vallen buiten het spaarprogramma. 
 10. De persoonsgegevens die in het kader van de aanmelding voor het Formido kluspasprogramma aan Formido worden verstrekt worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in een digitaal bestand en worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, meldingsnummer 1578237. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Formido kan uw gegevens gebruiken voor algemene analyses op anonieme basis  en persoonsgerichte marketingdoeleinden. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met andere gegevens die in digitale bestanden van Formido zijn opgeslagen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en beveiligd en niet doorverkocht , noch aan derden ter beschikking gesteld, behoudens de door Formido ingeschakelde derden noodzakelijk om werkzaamheden ten behoeve van Formido te verrichten, dan wel wanneer Formido ingevolge de wet/regelgeving daartoe wordt verplicht. De opgegeven gegevens kunnen te allen tijde op verzoek van De Klant worden gewijzigd of verwijderd uit eerder genoemd digitaal bestand. De Klant kan hiertoe contact opnemen met Formido t.a.v. Service Desk, Watergoorweg 65, 3861 MA Nijkerk of via telefoonnummer 033-2474547 of via consumenten@formido.nl.
 11. Heeft u vragen dan wel opmerkingen over het gebruik van de Klantenpas, problemen bij het verzilveren van uw puntensaldo of indien u onverhoopt klachten mocht hebben over het Formido klusprogramma dan kunt u contact opnemen met Formido t.a.v. Service Desk, Watergoorweg 65, 3861 MA Nijkerk of via telefoonnummer 033-2474547 of via consumenten@formido.nl.
 12. De Klant is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de Formido kluspas. Bij ongeoorloofd gebruik van de Formido kluspas, bijvoorbeeld in het geval van fraude, eigen opzet, schuld of nalatigheid, is De Klant zelf aansprakelijk voor alle directe en indirecte gevolgen. Formido aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal en/of beschadiging van de Formidokluspas. Bij een vermoeden dan wel in geval van fraude, het in strijd handelen met deze voorwaarden, misbruik of ander misplaatst gedrag heeft Formido het recht om de voordelen die aan het gebruik van de Klantenpas verbonden zijn niet te verstrekken en de Klantenpas te laten vervallen en het tegoed aan gespaarde punten te annuleren.
 13. In geval van verlies en/of beschadiging van de kluspas, kunt u als houder gratis een nieuwe kluspas aanvragen, via de hiervoor vermelde Servicedesk. Na controle van uw gegevens bestaat de mogelijkheid om de opgebouwde spaarpunten over te zetten naar de nieuwe pas, zodat deze niet verloren gaan. Dit is alleen mogelijk bij geregistreerde passen.
 14. De Klant kan te allen tijde de opgegeven gegevens wijzigen of zijn deelname aan het Formido kluspasprogramma beëindigen. Wijzigingen en beëindigingen kunnen worden opgegeven op www.formido.nl. Bij beëindiging vervallen alle gespaarde punten die op de pas staan.
 15. Het saldo van de kluspas zal zichtbaar zijn op de kassabon en kan worden ingezien via de website www.formido.nl/klantenpas. In geval van onduidelijkheid over het puntensaldo en de totstandkoming hiervan is bepalend hetgeen hieromtrent vermeld staat in de administratie van Formido.
 16. Formido heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of om haar kluspasprogramma te wijzigen of beëindigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op www.formido.nl. Indien De Klant na wijzigingsdatum gebruik blijft maken van de Formido kluspas wordt de klant geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.
 17. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen is de rechter te Amsterdam exclusief bevoegd om over deze geschillen te oordelen.